http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/issue/feed Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка 2024-02-16T10:11:23+00:00 Дубяга Світлана / Dubiaha Svitlana svetlana_107@ukr.net Open Journal Systems <p><strong>Про журнал</strong></p> <p>Збірник присвячений актуальним проблемам гуманітаризації і гуманізації освіти. Автори розглядають освітні феномени та явища у філософсько-антропологічному вимірі, порушують проблеми творчого розвитку суб’єктів навчання і виховання, висвітлюють концептуальні позиції та експериментальні методики щодо вдосконалення сучасної педагогічної освіти.</p> <p>Випуск призначений для науковців, викладачів, аспірантів і студентів.</p> <p>Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ №&nbsp;22131-12031 ПР від 16.05.2016 р.</p> <p>Збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України №1222 від 07.10.2016 р.)</p> http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3204 Міжкультурний діалог як основа міжкультурної освіти 2024-02-16T09:46:26+00:00 Баранцова Ірина irinabarantsova25@gmail.com <p>Міжкультурна освіта сьогодення є дуже важливою частиною<br>загальної та вищої освіти. В основному вона базується на<br>комунікативних аспектах, які тісно пов’язані з діалогом.<br>Статтю присвячено міжкультурному діалогу. Він є основою<br>теоретико-методологічного забезпечення духовного розвитку<br>людини.<br>Визначення раннього характеру походження діалогу з<br>філософської точки зору як елемента теоретичних,<br>методологічних, духовно-етичних принципів, зокрема, як<br>фундаментального принципу, який суб’єктивно є<br>фундаментальною вимогою та передумовою мислення та<br>поведінки особистості, об’єктивно провідною духовно-практичною<br>нормою людського співіснування, дає змогу зробити висновок, що<br>така методологічна настанова не є провідною в існуючих<br>культурно-освітніх практиках, які залишаються поза межами<br>діалогу, без використання діалогу в культурно-освітньому процесі.</p> 2024-02-15T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2024 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3205 Теорія прив’язаності Джона Боулбі як альтернатива психоаналітичним уявленням про ранній соціально-емоційний розвиток дитини 2024-02-16T09:44:26+00:00 Вертель Антон antonvertel@ukr.net <p>У сучасній педагогіці прив’язаність є одним із ключових понять,<br>яке описує ставлення дитини до дорослого. Феномен<br>прив’язаності є глибоким емоційним зв’язком, що виникає між<br>дитиною і дорослим у результаті спілкування й тісної взаємодії.<br>Прив’язаність – індивідуально спрямована стійка емоційна<br>установка, основою якої є досвід афективно насичених відносин<br>дитини із близьким дорослим (зазвичай матір’ю, або особою, яка<br>її замінює). У результаті взаємодії з батьками дитина формує<br>когнітивні уявлення про себе та оточуючих, внутрішню робочу<br>модель, схеми взаємодії. Показано, що первинна робоча модель,<br>яка формується на основі первинної прив’язаності, є підґрунтям<br>розвитку особистості.<br>У статті детально проаналізовано методологічні аспекти теорії<br>прив’язаності Дж. Боулбі, її взаємозв’язок із психоаналізом,<br>етологією, теорією систем і кібернетикою. Особливий акцент<br>зроблено на психоаналітичних витоках психоаналітичної теорії.<br>Експлікована стадіальна послідовність формування<br>прив’язаності в концепції Дж. Боулбі: 1) нерозбірлива реакція на<br>людей; 2) фокусування уваги на знайомих людях; 3) інтенсивна<br>прив’язаність та активний пошук близькості; 4) партнерська<br>поведінка. Виокремлено ознаки, за якими можна визначити<br>порушення прив’язаності. Розкрито значення материнської<br>депривації та її негативний вплив на ранній соціально-емоційний<br>розвиток дитини. Представлено стадіальну послідовність<br>переживання дитиною горя, яке є наслідком розлуки з матір’ю<br>(або особою, яка її замінює).<br>У статті розкрито основні причині порушення формування<br>прив’язаності в дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського<br>піклування: 1) депривація (сенсорна, когнітивна, емоційна,<br>соціальна); 2) досвід перебування в асоціальній<br>(неблагополучній) сім’ї; 3) пережите насильство; 4) нехтування<br>потребами дитини; 5) розлука. Показано важливість теорії<br>прив’язаності Дж. Боулбі для соціально-поведінкових наук і<br>педагогіки.</p> 2024-02-15T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2024 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3206 “НА ПЛЕЧАХ ВЕЛЕТНІВ”: сталий мистецький діалог 2024-02-16T09:45:15+00:00 Ю Сесілія В. 余詠詩, Пол Аткінсон paul.atkinson@monash.edu <p>Ця стаття, представлена колегам на Саміті освітян Нобелівської<br>премії в Стокгольмі 2023 року, присвячена перетину мистецької<br>практики та теорії мистецтва та має далекосяжні результати для<br>освіти з питань сталості. Досліджуючи теми екологічної свідомості<br>підводного біорізноманіття, поширені в роботах Сесілії, й аналізуючи<br>їх через теоретичну призму Пола Аткінсона, стаття висвітлює<br>потужний педагогічний підхід. Ця інноваційна синергія між творчим<br>самовираженням й академічним аналізом не тільки поглиблює<br>розуміння студентами проблем навколишнього середовища, але й<br>дає їм змогу передавати складні концепції сталого розвитку за<br>допомогою художніх засобів. У статті показано, як включення таких<br>міждисциплінарних методів в освіту сталого розвитку (SDG4) може<br>надихнути нове покоління екологічно обізнаних митців, творчих<br>вчених і мислителів. Ця трансформаційна педагогічна стратегія,<br>інтертекстуально пов’язана з кризовим управлінням нематеріальною<br>культурною спадщиною (ICH) в Україні під час війни, не лише надає<br>дослідникам навичок вирішення нагальних глобальних викликів, але<br>й виховує глибоке почуття творчої власності та соціальної<br>відповідальності з метою посилити здатність сприяти позитивним<br>змінам у деяких уповільнених режимах навчання та стійких практиках<br>у світі. Результати цього дослідження та його оригінальність<br>схвалено комісією нобелівських лауреатів у 2021 році під час<br>пандемії Covid19, що підкреслює, як мистецтво в освіті може<br>слугувати каталізатором для розвитку більш сталого та культурно<br>свідомого суспільства.</p> 2024-02-15T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2024 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3207 Знання права як умова боротьби з правовим нігілізмом 2024-02-16T09:58:10+00:00 Віктор Гапотій, Савелій Шевченко, Дар’я Сербаєва gapoty.viktor@gmail.com <p>У статті розглянуто важливі питання<br>збереження накопичених правових<br>цінностей, прогресивних елементів<br>юридичної культури через знання права на<br>всіх рівнях розвитку громадянського<br>суспільства держави. Розкрито поняття<br>права як продукту держави, як явища<br>цивілізації та культури. Акцентовано увагу<br>на формуванні базових правових понять,<br>необхідних для сприйняття студентами та в<br>цілому людиною високого рівня<br>правосвідомості, поваги до державних<br>інститутів та права. Культура мислення,<br>здатність аналізувати, узагальнювати,<br>оцінювати державно-правові та економіко-<br>правові події та процеси є найважливішою<br>місією сучасного студента.<br>Звернено увагу на особистісно-орієнтоване<br>навчання через тьюторську діяльність,<br>рефлексійно-орієнтоване викладання,<br>індивідуальне планування навчання та<br>практично-рольові форми аудиторних<br>занять.</p> 2024-02-15T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2024 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3208 Рекомендації для педагогічних працівників та батьків щодо педагогічної підтримки дітей раннього віку у надзвичайних ситуаціях 2024-02-16T09:59:01+00:00 Тетяна Житнік Zhytnik_Tetyna@mspu.edu.ua <p>Статтю присвячено актуальній проблемі<br>забезпечення наймолодших членів суспільства –<br>дітей раннього віку (від 1 до 3 років) надійною та<br>ефективною педагогічною підтримкою під час<br>надзвичайних подій. Надано тлумачення змісту<br>термінів: «ранній вік», «педагогічна підтримка»,<br>«надзвичайна ситуація», представлено основні<br>напрацювання закордонних та вітчизняних науковців з<br>досліджуваної проблеми. Нагальною проблемою<br>сьогодення є потреба висвітлення важливості<br>розуміння педагогами та батьками/опікунами<br>особливостей розвитку дітей у ранньому віці під час<br>стресових ситуацій. У статті запропоновано практичні<br>педагогічні поради щодо створення безпечного та<br>підтримуючого середовища для дітей раннього віку у<br>надзвичайних ситуаціях. Надано конкретні педагогічні<br>рекомендації як для педагогічних працівників, так і<br>для батьків/опікунів, які формують ключову роль у<br>виробленні стійкості та благополуччя дітей раннього<br>віку в умовах надзвичайної ситуації.</p> 2024-02-15T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2024 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3209 Ретроспектива становлення громадських організацій США, пов’язаних із формуванням здоров’язбережувальних компетентностей дорослого населення 2024-02-16T09:59:30+00:00 Олександр Кирієнко, Сергій Мединський kiriyenkoa@ukr.net <p>статті розглянуто важливий аспект сучасної педагогіки, а<br>саме – вплив громадських організацій на формування<br>здоров’язбережувальних компетентностей, на прикладі<br>роботи з дорослим населенням у Сполучених Штатах<br>Америки. Проаналізовано ретроспективу організацій, що<br>сприяють здоров’ю та підвищенню рівня обізнаності щодо<br>здоров’я серед громадян. У роботі проведено аналіз<br>взаємодії громадських структур із дорослим населенням,<br>спрямованої на розвиток навичок здоров’язбереження. У<br>дослідженні висвітлено методи навчання та освітні<br>ініціативи, що використовуються організаціями для<br>підтримки індивідів у прийнятті активного ставлення до<br>свого здоров’я. Здоров’язбережувальні компетентності,<br>набуті дорослим населенням у взаємодії з громадськими<br>організаціями, розглядаються як важливий елемент<br>саморозвитку та соціальної адаптації дорослого<br>населення. Визначені позитивні аспекти американського<br>досвіду можуть служити основою для вдосконалення<br>педагогічних стратегій у сфері здоров’язбереження<br>дорослого населення в Україні.</p> 2024-02-15T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2024 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3210 Актуальні аспекти викладання іноземної мови в умовах війни в Україні 2024-02-16T10:02:12+00:00 Ірина Кривонос, Вікторія Лемещенко-Лагода iryna.kryvonos@tsatu.edu.ua <p>У статті актуалізовано та розкрито<br>проблематику зміни підходу до викладання<br>іноземних мов у немовних ЗВО у зв’язку з<br>новими випробуваннями для українського<br>суспільства під час воєнних дій;<br>наголошено, що методи дистанційного<br>навчання потребують перегляду, адаптації<br>та удосконалення. У роботі визначено<br>особливості організації навчального<br>процесу в умовах ведення активних<br>бойових дій в Україні. Проаналізовано<br>найбільш популярні методи та інструменти<br>дистанційного навчання іноземних мов у<br>ЗВО. Авторами охарактеризовано основні<br>недоліки та перепони в організації процесу<br>навчання й запропоновано шляхи<br>вирішення.</p> 2024-02-15T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2024 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3211 Національна ідентичність та можливості її формування засобами мистецтва у дітей старшого дошкільного віку 2024-02-16T10:02:00+00:00 Валентина Ляпунова, Ірина Негрій lapunova001@gmail.com <p>У статті розглянуто актуальну на сьогоднішній день проблему<br>використання засобів українського мистецтва для<br>ефективного процесу формування національної ідентичності у<br>дітей старшого дошкільного віку. Встановлено, що потрібно<br>використовувати ефективні засоби українського мистецтва, які<br>в подальшому допоможуть сформувати у дитячій свідомості<br>«зародки» національної свідомості. Надано тлумачення<br>понять «національна ідентичність», «національна свідомість»<br>та «українська національна ідентичність» у сучасній призмі<br>української історії. Описано позитивний вплив українського<br>мистецтва на процес формування національної свідомості<br>дітей старшого дошкільного віку. Наголошено, що музика,<br>живопис та мультиплікація ефективно вливають на<br>формування національної ідентичності та свідомості дітей<br>старшого дошкільного віку. Також у статті наведено приклади<br>з української культури та мистецтва, які допомагають дитині<br>старшого дошкільного віку встановлювати власні життєві<br>цінності та формувати патріотичну позицію. Розглянуто та<br>проаналізовано творчість українського співака та композитора<br>А. Пивоварова, його збірка «Твої вірші, мої ноти» та її вплив<br>на дитину старшого дошкільного віку. Проаналізовано<br>живописні композиції української художниці М. Примаченко.<br>З’ясовано, який вплив має творчість М. Примаченко для<br>української культури, як її твори допомагають формувати<br>національну ідентичність у дитини старшого дошкільного віку.<br>Наголошено, що мультиплікаційні фільми – один з найдієвіших<br>засобів мистецтва, за допомогою якого у дитини старшого<br>дошкільного віку можна сформувати сімейні, духовні,<br>моральні, культурні та національні цінності. Описано, що<br>використовуючи «правильні» мультфільми, ми формуємо у<br>дітей старшого дошкільного національні цінності.<br>Охарактеризовано основні шляхи використання різних видів<br>мистецтва для ефективного процесу формування<br>національної ідентичності дітей старшого дошкільного віку у<br>закладах дошкільної освіти.</p> 2024-02-15T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2024 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3212 Структура феномену патріотичної вихованості дітей старшого дошкільного віку 2024-02-16T10:03:24+00:00 Альона Солонська solonska_alona@mdpu.org.ua <p>У статті розглянуто державні нормативні<br>документи, що регламентують<br>патріотичне виховання дітей<br>дошкільного віку; визначено поняття<br>«патріотизм», «патріотичне виховання»,<br>«патріотична вихованість дітей<br>старшого дошкільного віку».<br>Охарактеризовано особливості розвитку<br>дитини старшого дошкільного віку.<br>Визначено компоненти структури<br>патріотичної вихованості дітей старшого<br>дошкільного віку (когнітивний, емоційно-<br>ціннісний, поведінковий). Представлено<br>опис кожного компоненту структури<br>патріотичної вихованості дітей старшого<br>дошкільного віку.</p> 2024-02-15T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2024 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3213 Наочність як засіб підвищення пізнавальної активності дошкільників із порушеннями слуху 2024-02-16T10:04:32+00:00 Владислава Дьоміна, Світлана Дубяга svetlana_107@ukr.net <p>У статті розкрито роль наочності у процесі засвоєння знань<br>дошкільниками з порушеннями слуху, запропоновано основні<br>етапи формування пізнавальної активності дітей дошкільного<br>віку з порушенням слуху наочними засобами,<br>охарактеризовано їхню мету. Також представлено три освітні<br>напрями та їхні завдання, актуалізовано використання<br>наочних засобів навчання на заняттях відповідних освітніх<br>напрямів. Також автором статті запропоновано оцінку<br>ефективності методики формування пізнавальної активності<br>дітей дошкільного віку з порушенням слуху наочними<br>засобами навчання.<br>Період дошкільного дитинства є періодом подальшого<br>інтенсивного сенсорного розвитку – вдосконалення його<br>орієнтування у зовнішніх якостях та відношеннях предметів і<br>явищ, у просторі та в часі, оволодівання новими діями<br>сприймання, які дозволяють більш повно осягати навколишній<br>світ. Все це необхідно враховувати у процесі навчання<br>нечуючих та слабочуючих дітей, слід широко застосовувати<br>наочний матеріал та вміти добирати його відповідно до<br>особливостей зорового сприймання дітей цієї категорії. У<br>навчанні дошкільників із порушеннями слуху<br>використовуються спеціальні види наочності і способи подачі<br>матеріалу, які практично опредмечують всю інформацію, що<br>передається. Використання наочності на заняттях має велике<br>значення для підвищення пізнавальної активності та якості<br>засвоєння дітьми дошкільного віку з порушеннями слуху<br>навчальної інформації.</p> 2024-02-15T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2024 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3214 Музично-дидактичні ігри та їх значення у розвитку музично- ритмічних здібностей дітей молодшого дошкільного віку 2024-02-16T10:05:47+00:00 Ольга Канарова, Аліна Кузнєцова olga_mdpu@ukr.net <p>У статті розглянуто важливі аспекти<br>використання музично-дидактичних<br>ігор у розвитку музично-ритмічних<br>здібностей молодших дошкільників.<br>Проаналізовано значення<br>самостійності та творчості,<br>виокремлено роль групових занять<br>та їхній вплив на соціалізацію. В<br>роботі акцентується увага на<br>емоційному розвитку через музику,<br>ролі виразності та вивченні<br>музичного матеріалу в ігровій<br>формі. Надано обґрунтування того,<br>що музично-дидактичні ігри<br>виступають ключовим інструментом<br>для формування моторики,<br>слухової уваги, ритмічного відчуття<br>та соціальної інтеграції у дітей,<br>надаючи комплексний погляд на<br>їхній розвиток. Підкреслено, що<br>ігрова форма навчання не лише<br>стимулює інтерес, але й підвищує<br>ефективність у навчанні, роблячи<br>музичні заняття незабутнім<br>досвідом для кожного малюка.</p> 2024-02-15T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2024 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3215 Діти з особливими освітніми потребами та їх обдарованість 2024-02-16T10:06:51+00:00 Ольга Ковальова, Тетяна Мартинова-Ганецька kovalova.ov.mdpu@gmail.com <p>У статті розглянуто актуальну проблему інклюзивної освіти в<br>сучасній українській освітній системі та акцентовано увагу на<br>актуалізацію та переоцінку цінностей і стереотипів,<br>пов’язаних з дітьми з особливими освітніми потребами.<br>Наголошено ключові принципи інклюзивної освіти, такі, як<br>доступність освітніх ресурсів для всіх дітей, індивідуалізація<br>навчання та віра в цінність кожної дитини для суспільства. У<br>статті звернено увагу на важливість ідентифікації та<br>підтримки обдарованих дітей з ООП та значущість заклику<br>до співпраці всіх учасників освітнього процесу з метою<br>забезпечення найкращих можливостей розвитку цієї групи<br>учнів. Основний акцент статті зроблено на обдарованих<br>дітях з ООП, яких іноді називають «двічі особливими».<br>Згідно досліджень, близько 2% осіб з інвалідністю є<br>обдарованими, і ця категорія часто включає дітей з різними<br>проблемами здоров’я та розвитку, такими, як синдром<br>дефіциту уваги та гіперактивності, диспраксія, синдром<br>Аспергера, гіперлексія, розлади аутистичного спектру та<br>інші. У статті наголошено на необхідності гнучких підходів у<br>навчальних програмах для цих дітей з огляду на їхні сильні<br>та слабкі сторони. Важливо враховувати характеристики<br>обдарованих дітей з ООП, такі, як жвавість мислення,<br>незалежність, ініціатива та нестандартна уява.</p> 2024-02-15T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2024 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3216 Розвиток художньо-естетичних інтересів учнів з тяжкими порушеннями мовлення на уроках музичного мистецтва 2024-02-16T10:08:37+00:00 Ганна Свириденко anutaanna30@gmail.com <p>У статті визначено і обґрунтовано проблему<br>художньо-естетичного виховання молодших<br>школярів з тяжкими порушеннями мовлення на<br>уроках музики. Зазначено, що у процесі художньо-<br>естетичного розвитку учнів з ТПМ відбувається<br>позитивний вплив мистецтва на формування<br>загальнокультурної грамотності дітей.<br>Проаналізовано наукові підходи щодо організації та<br>управління процесом художньо-естетичного<br>виховання учнів з порушеннями мовлення.<br>Установлено, що головним завданням методики<br>формування художньо-естетичних навичок в учнів з<br>порушеннями мовлення є розвиток у них емоційного<br>інтелекту, комунікативних і творчих здібностей.<br>Визначено такі засоби активізації інтересів: добір в<br>міру складних завдань, які пробуджують самостійну<br>думку в учня; опора на досвід дітей та інтереси, які<br>вже виникли у них. Представлено модель<br>формування й розвитку естетичної культури учнів з<br>ТПМ, яка складається з трьох етапів. Зроблено<br>висновок, що застосування педагогічної системи (на<br>основі художньо-естетичних комплексів) на уроках<br>музичного мистецтва та в позаурочний час<br>сприятиме глибшому розумінню учнями музики;<br>викликатиме в них певні зорові та слухові враження,<br>сприятиме мовленнєвому розвитку.</p> 2024-02-15T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2024 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3217 Кінезіологічні вправи в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами 2024-02-16T10:10:03+00:00 Людмила Таган Lyudmilavl.3011@gmail.com <p>У статті наголошено, що для вирішення проблем психічного<br>розвитку дітей з особливими освітніми потребами в<br>корекційній роботі необхідно застосовувати кінезіологічні<br>вправи, які допоможуть дітям зазначеної категорії розвивати<br>психічні процеси, долати труднощі в освітній діяльності,<br>знімати втому та стрес, викликані розумовим та емоційним<br>напруженням. З’ясовано, що кінезіологічні вправи сприяють<br>розвитку головного мозку через рух. Саме моторна<br>недостатність виступає можливою причиною відставання в<br>розумовому розвитку. Тому починати вирішувати проблеми<br>дітей з особливими освітніми потребами ефективно не з<br>корекції вищих психічних функцій, а з поповнення<br>сенсомоторного інтелекту за допомогою спеціальних вправ. У<br>науковому дослідженні описано методику проведення<br>кінезіологічних вправ, охарактеризовано їхні основні групи та<br>наведено приклади виконання вправ.</p> 2024-02-15T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2024 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3218 Мотиваційний аспект музично-виконавської підготовки майбутнього педагога-музиканта 2024-02-16T10:11:23+00:00 Тетяна Багрій musa2016@ukr.net <p>У статті висвітлено особливості мотивації<br>музично-виконавської діяльності у процесі<br>підготовки педагога-музиканта.<br>Обґрунтовано безпосередній зв’язок<br>виконавської діяльності з мотивацією.<br>Проаналізовано процес формування та<br>розвитку позитивної мотивації. Визначено<br>складові комплексу педагогічної дії, які<br>здатні забезпечити позитивне ставлення до<br>виконавської діяльності майбутнього<br>педагога-музиканта. Розглянуто механізми<br>стимулювання внутрішньої та зовнішньої<br>мотивації особистості. Виокремлено<br>«потоковий стан свідомості» в навчальній<br>діяльності як такий, що запускає процес<br>підвищення мотивації. Доведено, що<br>мотивація є рушійною силою у<br>професійному становленні педагога-<br>музиканта.</p> 2024-02-15T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2024 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка