http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/issue/feed Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка 2023-06-11T22:04:10+00:00 Дубяга Світлана / Dubiaha Svitlana svetlana_107@ukr.net Open Journal Systems <p><strong>Про журнал</strong></p> <p>Збірник присвячений актуальним проблемам гуманітаризації і гуманізації освіти. Автори розглядають освітні феномени та явища у філософсько-антропологічному вимірі, порушують проблеми творчого розвитку суб’єктів навчання і виховання, висвітлюють концептуальні позиції та експериментальні методики щодо вдосконалення сучасної педагогічної освіти.</p> <p>Випуск призначений для науковців, викладачів, аспірантів і студентів.</p> <p>Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ №&nbsp;22131-12031 ПР від 16.05.2016 р.</p> <p>Збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України №1222 від 07.10.2016 р.)</p> http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3122 Міжкультурний аспект навчання іноземній мові 2023-06-11T21:51:26+00:00 Баранцова Ірина irinabarantsova25@gmail.com <p>У статті розглянуто міжкультурний аспект викладання іноземних мов загалом та формування граматичної компетентності студентів з іноземної мови зокрема. Висвітлено культурологічні підходи до викладання іноземних мов (соціокультурний, лінгвоетнографічний, лінгвокультурологічний, етнографічний, багатофункціональний та міжкультурний). З’ясовано, що міжкультурний підхід є найбільш доцільним у процесі реалізації міжкультурної освіти іноземними мовами, оскільки віддзеркалює сучасні вимоги до їх викладання і дає змогу студентам оволодіти лінгвістичними знаннями й набути комунікативних навичок разом з окмплексом культурних знань. Необхідність поєднання викладання граматики іноземної мови з клуьтурологічною інформацією підтверджується численними прикладами з англійської та української мов.&nbsp;</p> 2023-06-08T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2023 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3123 Міжкультурний підхід до мотивації вивчення іноземних мов 2023-06-11T21:54:46+00:00 Коноваленко Тетяна, Баранцова Ірина, Рутковський Максим irinabarantsova25@gmail.com <p>Авторами статті виокремлено невирішені раніше частини проблеми, якій присвячено цю наукову розвідку. У статті обґрунтовано необхідність впровадження компетентнісного підходу до вищої освіти; особливості формування нових міждержавних, міжетнічних відносин, однією з необхідних умов яких є знання іноземних мов, що сприяє засвоєнню світових культурних цінностей, налагодженню соціально-комунікативних і професійних контактів. Розглянуто напрямки зростання мотивації у разі впровадження адаптивних методів навчання. Результати демонструють, що адаптивні онлайн-методи підтримують інтерес до навчання у разі безпосередньої участі в цих заходах. Засоби інтерактивного віртуального навчання, які запропоновано вровадити у процес формування міжкультурної компетентності студентів- перекладачів, потребують адаптивних підходів, але результати таких підходів не досліджені. Рядом дослідників розглянуто проблеми мотивації у сфері академічної та студентської мобільності. Для виявлення мотиваційних факторів з метою коригування розвитку міжкультурного досвіду використано методи інтерв’ю. Авторами узагальнено, що знання, які учень отримує в процесі вивчення іноземної мови, повинні бути отримані у результаті власних розумових зусиль, мобілізації раніше набутих знань, у процесі розв’язування проблемних завдань, формуючи таким чином міжкультурну особистість. мовну компетентність, яка пов’язана з міжкультурною компетентністю.&nbsp;</p> 2023-06-08T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2023 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3124 Про програму досліджень штучного інтелекту на ринку послуг вищої освіти на 2022–2027 рр. 2023-06-11T21:55:20+00:00 Окулiч-Козарин Валерiй okwalery@gmail.com <p>У статті проаналізовано інтенсивність публікацій за темою: «Штучний інтелект та вища освіта». Було створено лінію тренду та математичну (регресійну) модель інтенсивності публікацій. У результаті дослідження було продемонстровано збільшення кількості публікацій за темою «Штучний інтелект та вища освіта» майже втричі з 2019 до 2022 року. Також було висвітлено те, що на ринку послуг у сфері вищої освіти з’явився новий гравець – штучний інтелект. Було розглянуто проблемне питання стосовно того, що ніхто поки не готовий дати достеменно точної відповіді на питання: чи витіснить штучний інтелект провайдера на ринку послуг у сфері вищої освіти. Автором було описано Програму досліджень штучного інтелекту на ринку послуг вищої освіти на 2022–2027 рр., що має назву «Штучний інтелект та вища освіта: переваги й загрози використання ШI на пострадянському ринку освітніх послуг». Це грандіозна програма з погляду охоплення території, кількості респондентів та її важливості для цивілізації.&nbsp;</p> 2023-06-08T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2023 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3125 Проблема професійного вигоряння в учителів початкових класів в умовах війни 2023-06-11T21:56:02+00:00 Наталя Гузь, Володимир Гузь nata.guz1824@gmail.com <p>У статті актуалізовано проблематику професійного вигоряння педагогічних працівників як проблему сучасних освітніх закладів країни в умовах повномасштабної війни. Проведено детальний аналіз теоретичних, прикладних, практичних, наукових досліджень, присвячених феномену професійного вигоряння як психологічного явища, що негативно впливає на спихофізичне здоров’я та феективність діяльності фахівця. Розкрито сутність синдрому професійного вигоряння та його взаємозв’язок з професійним стресом. На підставі теоретичного аналізу підходів до иввчення проблеми професійного вигоряння визначено зміст поняття «синдром професійного вигоряння вчителя» як стан фізичного, психічного і, передусім, емоційного виснаження, зумовленого тривалим перебуванням в емоційно перевантажених ситуаціях спілкування і турботою про когось. Розкрито основні теоретико-практичні підходи до вивчення детермінованих чинників професійного вигоряння. Проаналізовано особливості проявів і чинників що зумовлюють виникнення синдрому «професійного вигоряння» у вчителів. Зазначено, що вчителі початкових класів – саме та категорія професіоналів, яка найбільш схильна до вигоряння внаслідок специфіки професійної діяльності. Охарактеризовано умови й особливості професійної діяльності працівників освіти в період повномасштабної війни. Визначено прямі і довготривалі негативні впливи, які зазнає система освіти в результаті війни. Зазначено стресогенні фактори в діяльності педагога початкової школи в сучасних умовах. Наголошено на необхідності удосконалення діяльності психологів та психологічних служб в системі освіти щодо роботи з освітянами, а саме – надання відповідної психологічної допомоги в опануванні педагогічними працівниками негативних психологічних станів та профілактики подолання професійного та емоційного вигоряння. &nbsp;</p> 2023-06-08T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2023 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3126 Формування фінансової грамотності на засадах компетентнісного підходу 2023-06-11T21:57:01+00:00 Наталя Захарова, Світлана Осипенко, Олександр Павленко Zaxarova_Natalya@mspu.edu.ua <p>Авторами обґрунтовано значення фінансової грамотності як першооснови формування фінансового добробуту населення та необхідності забезпечення відповідального ставлення до управління особистими фінансами в сучасних умовах економічного розвитку. Проаналізовано рівень фінансової грамотності на основі методології, яка сформована ОЕСР, в т. ч. у розрізі різних вікових груп. Підкреслено важливість формування компетентності «підприємливість і фінансова грамотність» в процесі навчання. Виокремлено вектори формування фінансової грамотності у різних вікових групах на основі ряду знань і вмінь, що притаманні для кожної з них. Підкреслено важливість фокусування на дітей шкільного віку і молодь в процесі фінансової освіти та встановлено ключові зміни підходів у навчанні фінансовій грамотності та комунікаціях. Обґрунтовано необхідність забезпечення фінансової культури та надано характеристику окремих її видів. Узагальнено наслідки підвищення фінансової грамотності населення для розвитку фінансової системи країни.&nbsp;</p> 2023-06-08T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2023 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3127 Об’єктивна необхідність впровадження інноваційних технологій управління в діяльність закладів освіти 2023-06-11T21:57:40+00:00 Зоя Щебликіна, Інна Щебликіна, Любов Ярема innasheblykina@gmail.com <p>Статтю присвячено дослідженню проблем впровадження інноваційних технологій управління в діяльність сучасних закладів освіти. Обґрунтовано значення та актуальність інноваційності як тенденції розвитку сфери освіти у сучасному світі. Визначено сутність сучасних інноваційних систем в освіті та інноваційного управління навчальними установами. Здійснено аналіз діяльності закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти в динаміці; наведено динаміку витрат виконання наукових досліджень і озрробок за джерелами фінансування за видами робіт; досліджено структуру витрат на виконання наукових досліджень і розробок за джерелами фінансування за видами робіт тощо. Зазначено умови впровадження успішних інновацій у навчальних закладах України.&nbsp;</p> 2023-06-08T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2023 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3128 Психологічний аспект тяжіння дітей дошкільного віку до сприймання творів мистецтва 20-го століття (на прикладі робіт Анрі Матісса та Пабло Пікассо) 2023-06-11T21:58:13+00:00 Тетяна Житнік Zhytnik_Tetyna@mspu.edu.ua <p>Актуальність дослідження зумовлена стрімкими змінами і трансформаціями в усіх сферах життєдіяльності підростаючої особистості, зокрема в освіті. Нагальною проблемою сьогодення є потреба у програмно-методичному забезпеченні художньо-естетичного розвитку старших дошкільників засобами візуального мистецтва, враховуючи технологізацію в освіті та неконтрольовані стрімкі зміни, попит та пропозиції у досліджуваному полі. Метою дослідження є визначення психологічних складових, що пояснюють тяжіння дітей дошкільного віку до сприйняття творів мистецтва ХХ століття, як «зрозумілого» для дітей дошкільного віку, формулювання спільних характеристик художніх образів зазначених груп реципієнтів шляхом контент-аналізу робіт митців- авангардистів та малюнків дітей старшого дошкільного віку. Методологією дослідження є праці українського мистецтвознавця, педагога Ф. Шміта, який досліджував мистецтво та його виховний вплив на особистість дитини, зосереджував увагу на стадіальності зображення дитячого малюнка та визнавав певні паралелі між розвитком мистецтва (стилі й напрямки) та стадіальністю зображення дитячого малюнка; роботи Г. Кершенштейнера – представника біогенетичної теорії, в якій зазначається, що зміни на кожному етапі розвитку дитини синхронно відбиваються і в процесі становлення її можливостей під час образотворчої діяльності. Відповідно, мистецьке, естетичне середовище, свідомо підібраний візуальний демонстраційний ряд творів мистецтва дає різноманітні ефекти впливу на художньо-естетичний розвиток дитини. Зазначені ефекти впливу мають завжди соціальний контекст та вирішальне значення для розвитку дитини. Важливо наголосити на тому, що в художніх образах митців ХХ століття чітко прослідковується неповторна індивідуальність, чуттєвість та естетична свобода/ воля, що, в свою чергу є спільною і природньою для дітей старшого дошкільного віку. У дослідженні прагнемо визначити важливість демонстрування творів мистецтва ХХ століття у процесі художньо-естетичного розвитку особистості, як «максимально зрозумілих дітям».&nbsp;</p> 2023-06-08T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2023 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3129 Розвиток комунікативних навичок у дітей з інвалідністю в процесі інтеграції в соціум 2023-06-11T21:58:58+00:00 Ковальова Ольга, Кваша Наталія kovalova.ov.mdpu@gmail.com <p>У статті висвітлено проблеми всебічного гармонійного розвитку, виховання і соціалізації особистості дитини з інвалідністю. Надано результати емпіричного дослідження розвитку комунікативних навичок у дітей з інвалідністю у процесі інтеграції в соціум. Під час роботи виявлено особливості використання вітчизняних і зарубіжних методів, ефективність яких науково доведена в європейських країнах та США, а їх метою є формування та розвиток комунікативних навичок і розвиток соціальних навичок у дітей з ментальною інвалідністю. Практичне значення одержаних результатів: експериментальне дослідження проводилось на базі відділень комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Застосування психолого-педагогічних методів (спостереження, тестування, бесіда) дозволяє комплексно провести оцінку рівня розвитку дитини згідно з віковими та індивідуальними особливостями, вивчити проблему та акцентувати увагу на головних її аспектах: під час роботи необхідно створити атмосферу довіри та доброзичливості; враховувати фізичний та емоційний стан дитини; зважати на індивідуальні особливості її розвитку; враховувати вік, місце проживання, мову спілкування тощо.&nbsp;</p> 2023-06-08T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2023 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3130 Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації навчальної діяльності учнів із особливостями психічного розвитку 2023-06-11T21:59:36+00:00 Валентина Мелаш, Світлана Дубяга, Анастасія Варениченко svetlana_107@ukr.net <p>У статті проаналізовано різні погляди на особливість психічного розвитку дітей (затримка психічного розвитку), які вказували на те, що через певний проміжок часу ця азтримка компенсується, дитина досягне рівня своїх однолітків і її розвиток увійде в нормальне русло. Акцентовано увагу на тому, що затримка психічного розвитку у дітей – це клінічне поняття і тому принципово важливим є своєчасне діагностування цієї проблеми та надання дітям корекційної допомоги в навчальній діяльності, яка відповідала б їх психологічним особливостям. Встановлено, що основним коригуючим чинником у розвитку дітей з особливими освітніми потребами є освітній процес з відповідним до їх розвитку темпом засвоєння матеріалу, методів його викладу та тривалості навчання, високою індивідуалізацією педагогічної роботи з кожним учнем. Охарактеризовано методичні особливості навчального процесу учнів із особливостями психічного розвитку та підготовка майбутніх учителів початкової школи для використання методичних інструментів для реалізації завдання щодо таких школярів: адаптувати, плідно інтегрувати їх у стосунки із соціальним та природним довкіллям.&nbsp;</p> 2023-06-08T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2023 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3131 Теоретичні аспекти формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами дидактичного дизайну 2023-06-11T22:00:18+00:00 Тетяна Нижник, Світлана Городнича nizhna82@gmail.com <p>Статтю присвячено теоретичним аспектам формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами дидактичного дизайну. Авторами здійснено аналіз теоретичних підходів щодо визначення поняття «дидактичний дизайн». У статті розглянуто властивості, принципи та основні завдання дидактичного дизайну. Підкреслено, що головними завданнями дидактичного дизайну є цілеспрямоване розширення образного поля візуальних дидактичних об’єктів; пошук оптимальних методів навчання і виховання; побудова різноманітних засобів освіти; розробка компонентів дидактичного забезпечення освітнього процесу. Авторами визначено можливості дидактичного дизайну у формуванні соціальної компетентності старших дошкільників та запропоновано варіанти візуалізації навчального й розвивального матеріалу.&nbsp;&nbsp;</p> 2023-06-08T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2023 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3132 Основні завдання для учителя музичного мистецтва в процесі самостійної підготовки до диригентської діяльності 2023-06-11T22:01:18+00:00 Олена Переверзєва heloness@gmail.com <p>У статті систематизовано та узагальнено рекомендації щодо самостійної підготовки до диригентської діяльності, розроблені на основі програми навчальної дисципліни «Хорове диригування», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр педагогічної освіти. У публікації визначено основні завдання для вчителя музичного мистецтва у процесі самостійної підготовки до диригентської діяльності, обґрунтовано сутність поняття «самостійна підготовка» до практичної роботи з хором, розкрито особливості підбору хорового твору, попередньої роботи диригента над хоровою партитурою, визначено психолого-педагогічні умови репетиційної роботи з хоровим колективом та концертного виступу. Хоровий клас і практична робота з хором є однією з основних виконавських і практичних дисциплін спеціального циклу професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Аналізуючи результати багаторічної хормейстерської роботи майбутніх вчителів музичного мистецтва, навіть при достатньому володінні спеціальними вміннями і навичками, у студентів спостерігаються труднощі в роботі з хоровим колективом. Недосвідчені ______музиканти відчувають труднощі в організації та плануванні репетиційної роботи, у визначенні технічних помилок і виконавських недоліків, у виявленні причин неточності виконання, в знаходженні засобів усунення технічних помилок і виконавських недоліків. Найбільшу складність для студента-хормейстера становить робота над якісною стороною вокально-хорового звучання, яке так само залежить від наявності у диригента внутрішніх уявлень і ясного розуміння завдань і засобів досягнення поставленої мети. Публікація збагатить студентів, – майбутніх вчителів музичного мистецтва, – основними знаннями, прийомами і методами попередньої роботи диригента над хоровою партитурою, засобами репетиційної роботи і підготовки до концертного виступу.&nbsp;</p> 2023-06-08T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2023 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3133 Особливості нейропсихологічної корекції алалії на різних етапах взаємодії з дитиною 2023-06-11T22:01:56+00:00 Ковальова Ольга, Мартинова-Ганецька Тетяна kovalova.ov.mdpu@gmail.com <p>У статті представлено основні напрямки корекційної роботи з немовленнєвими дітьми, котрі мають симптоми алалії. В залежності від форми алалії ефективними є ті, чи інші корекційні програми. Охарактеризовано основні відмінності між формами алалії й загальна етіологія їх виникнення. Основну увагу приділено логопедичній та нейропсихологічній корекції алалій, проте ефективність роботи є у співпраці з лікарями відповідних профілів. Корекційна робота спрямовується не лише на розвиток мовлення, а в першу чергу на активний розвиток відповідних зон мозку через сенсорні та логопедичні вправи. Враховуючи нейропластичність дитячого мозку, доведена ефективність раннього початку корекційних вправ.</p> 2023-06-08T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2023 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3134 Професійна підготовкаа майбутніх учителів фізичної культури до роботи в новій українській школі 2023-06-11T22:02:32+00:00 Олена Котова, Вікторія Цибульська, Ганна Суханова kotova171265@gmail.com <p>Однією з найважливіших проблем вищої освіти України є підвищення професійної підготовки педагогів, зокрема, майбутніх учителів фізичної культури, від якості підготовки яких залежить стан здоров’я та рівень фізичного розвитку молодого покоління. Розв’язання цієї проблеми неможливе без модернізації у вищій школі освітнього процесу, фахової підготовки з урахуванням сучасних тенденцій удосконалення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Аналіз проблеми засвідчив, що підготовка майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності – це процес, який включає навчання, виховання й розвиток та відображає специфіку фахової підготовки на рівні засвоєння системи знань, умінь, навичок і формування особистості майбутнього вчителя фізичної культури, що дозволяє глибоко осмислювати завдання фізичного виховання, послідовно вирішувати складні навчально- виховні ситуації, які виникають на уроках фізичної культури, прогнозувати й моделювати фізкультурно- оздоровчу та спортивно-масову роботу в закладах освіти. Зроблено висновок, що система підготовки майбутніх учителів фізичної культури у закладах вищої освіти спрямована на формування фахівця, здатного до організації фізичного виховання школярів різних вікових груп з урахуванням їхніх інтересів до занять різними видами спорту на засадах диференційованого та інтегративного підходів.&nbsp;</p> 2023-06-08T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2023 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3135 Інноваційні технології та методи навчання у вишах України 2023-06-11T22:03:14+00:00 Оксана Марченко, Володимир Воровка, Анатолій Постол marchenkokseniya1@ukr.net <p>У статті розглядаються інноваційні технології та методи навчання, які використовуються у системі сучасного освітнього процесу ЗВО України. Вимога переходу інноваційної освіти, зокрема у вищій школі, зумовлена викликами сьогодення, і належить до ріорпитетних напрямів державної політики України в контексті інтеграції вітчизняної освітньої галузі до європейського та світового простору. В результаті дослідження було встановлено, що для вищої школи визначальним має бути формування у здобувачів системного підходу до аналізу професійних завдань, стратегічного мислення, здатності до соціальної мобільності, прагнення до самовизначення, самовиховання та самовдосконалення впродовж життя.&nbsp;</p> 2023-06-08T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2023 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/3136 Імплементація технології CLIL в навчальний процес ЗВО в контексті застосування кращих освітніх практик ЄС 2023-06-11T22:04:10+00:00 Аліна Маслова, Ольга Гончарова mav2429@gmail.com <p>У статті розглядаються особливості імплементації технології CLIL в навчальний процес закладу вищої освіти через популяризацію кращих освітніх практик Європейського Союзу, політики мультилінгвальності та спільних цінностей. Наголошується на тому, що сучасна українська освіта невпинно розвивається під впливом процесів глобалізації, інтеграції, постійного обміну інформацією, взаємопроникнення мов і культур. Це вимагає від освітян постійного підвищення рівня власної професійної компетентності та вдосконалення рівня володіння іноземною мовою. У статті окреслено шляхи подолання протиріччя між необхідністю підвищити ефективність вивчення освітніх компонентів у вищий школі й здатністю імплементувати зазначену технологію в навчальний процес. Детально проаналізовано думки вчених щодо дефініції «CLIL-технологія» та основних її компонентів, а саме, контенту, комунікації, когніції, культури. Окреслено певні труднощі застосування CLIL- технології, основними з яких є вимога до викладача не тільки володіти навчальним матеріалом зі свого освітнього компоненту, але й іноземною мовою на рівні не нижче, ніж В2. Паралельно з цим наводиться низка переваг використання технології предметно-мовного інтегрованого навчання, які за своїм змістом значно перевищують труднощі. У висновку узагальнено, що систематичне використання CLIL-технології в освітньому процесі закладу вищої освіти, а саме в процесі навчання здобувачів за модулем Жана Моне, закладає основи для підвищення рівня їх конкурентоспроможності не тільки на вітчизняному, але й на зарубіжному ринку праці, що надає системі української освіти європейського масштабу.&nbsp;</p> 2023-06-08T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2023 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка