ДО ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

  • Л.І. Казанцева

Анотація

Казанцева Л.І. До проблеми державної мовної політики в Україні.     У статті розглядаються питання державної мовної політики та мовної політики в галузі освіти. Аналізуються шляхи реалізації і деякі результати в освітній мовній політиці в Україні за період незалежності. Дається аналіз концепцій мовної освіти та мовної політики в установах освіти національних меншин.

Ключові слова: державна політика, мовна політика, освітня мовна політика, мовне прогнозування, мовне планування, мовне будівництво.

 

 

Литература

 

Белл Роджер Г. Социолингвистика. Цели, методы и проблемы / Роджер Г.Белл. – М.: Международные отношения, 1980. – 318с.

Гришаева Е.Б. Вопросы языкового планирования в западной лингвистической традиции: автореф. дис. ... на здобуття наук ступеня канд. філол. наук: 10.02.19 / Е.Б.Гришаева. – М.,1990. – 20 с.

Коломієць М.П. Словник іншомовних слів / Л.М. Коломієць. – К.: Освіта, 1998. – 190 с.

Куць О. Мовна політика в державотворчих процесах України: навч. посіб. / О.Куць. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2004. – 275 с.

Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н.Ярцева. – М.: Сов. энцикопедия, 1990. – 685с.

Лопушинський І.П. Державна мовна політика в Україні (освітянський аспект): навч. посіб. / І.П.Лопушинський. – Херсон: Олді-плюс, 2010. – 478с.

Никольский Л.Б. Языковая политика как форма сознательного воздействия общества на языковое развитие / Л.Б.Никольский // Язык и общество. – М., 1968. – 114с.

Тертичка В.В. Державна політика: аналіз і впровадження в Україні: дис. … докт. наук з держ. упр: 25.00.01 / В.В.Тертичка. – К., 2004. – 454с.

Українська мова. Енциклопедія / редкол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О., Зяблюк М.П. та ін. – 2-е вид. – К.: „Укр. енциклопедія”, 2004. – 824 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л.І. Казанцева
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету
Номер
Розділ
Статьи