ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНО-КРЕАТИВНОГО КОМПОНЕНТА МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

  • Т.О. Підварко

Анотація

Підварко Т.О. Проблеми формування рефлексивно-креативного компонента музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музики. Важливе місце у формуванні музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музики займає творча діяльність студенів, як форма музично-виконавської діяльності. В статті розглядається рефлексивно-креативный компонент музично-виконавської компетенції, який містить у собі як системно-аналітичну діяльність, так і творчу, виступає джерелом нових знань і умінь, виконує регулятивну функцію.

Ключові слова: креативність, музично-виконавська компетенція, рефлексія, творча самостійність.

 

 

Литература

 

Гусейнова Л.В. Формування готовності майбутніх учителів музики до інструментально-виконавської діяльності: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання музики і музичного виховання” / Л.В.Гусейнова. – К., 2005. – 20 с.

Добудько Т.В. Формирование профессиональной компетентности учителя информатики в условиях информатизации образования / Т.В.Добудько. – Самара: Изд-во Сам. ГПУ, 1999. – 340 с.

Ковальова С.В. Сутність, структура та специфіка творчої активності вчителів музики [Електронний ресурс] / Світлана Василівна Ковальова // Народна освіта. – 2008. – Випуск 4. – Режим доступу: http://www.narodnaosvita6\vupysku\4\statti\2kovalova\2kovalova.htm.

Литвиненко С. Креативність як загальна здібність до творчості: сучасні підходи / С.Литвиненко // Збірник наукових праць полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Серія „Педагогічні науки”. – випуск 3 (50). – Полтава, 2006. – С. 215-219.

Олексюк О. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: Навчальний посібник / О.Олексюк, М.Ткач. – К.: Знання України, 2004. – 264 с.

Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навчальний посібник / О.П.Рудницька. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – С. 68.

Психологія особистості: Словник-довідник / [ред. П.П.Горностая, Т.М.Титаренко]. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

Современный словарь иностранных слов. – СПБ.: Дуэт, 1994. – 752 с.

Ткач Э.С. Музыкально-педагогическая диагностика и некоторые аспекты подготовки музыкантов – педагогов в вузе / Э.С.Ткач // Психолого-педагогические проблемы высшего музыкального образования: Сборник научных трудов. – В. 43. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1979. – С.54-81.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т.О. Підварко
викладач кафедри оркестрових інструментів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи