МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА ВИХОВАТЕЛЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • І.М. Кардаш

Анотація

Кардаш І.М. Мовленнєва культура вихователя як засіб розвитку мовлення дітей дошкільного віку. У статті розглядається роль мовлення вихователя як засобу розвитку мовлення дітей дошкільного віку, окреслені шляхи самоосвіти майбутнього педагога з удосконалення навичок і вмінь професійно-педагогічного мовлення.

Ключові слова: мовленнєва культура, самоосвіта, мовна освіта, педагогічна майстерність, педагогічна праця.

 

 

Литература

 

Білоусенко П.І. Учіться висловлюватися / П.І.Білоусенко, Ю.О.Арешенков, Г.М.Віняр та ін. – К.: Рад. шк. 1990. – 188 с.

Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: підручн. для студ. вищ. навч. закл. / А.М.Богуш, Н.В.Гавриш / за ред. А.М.Богуш. – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.

Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: моногр. / А.М.Богуш. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2004. – 376 с.

Дружененко Р.С. Етнопедагогічні засади формування мовленнєвих умінь і навичок учнів основної школи: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.02 „Теорія та методика навчання (українська мова)” / Р.С.Дружененко. – Херсон, 2005. – 18 с.

Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении / В.А.Кан-Калик. – М.: Просвящение. 1987. – 124 с.

Макаренко А.С. Собрание сочинений: в 5-ти т. / А.С.Макаренко. – М.: Правда, 1971. – Т. 2. – 346 с.

Педагогічна майстерність: підручник / І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос та ін.; за ред. І.А.Зязюна. – К.: Вища шк., 1997. – 349 с.

Шапошникова І.В. Ділова риторика: Навчальний посібник / І.В.Шапошникова. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2004. – 78 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І.М. Кардаш
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Номер
Розділ
Статьи