ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • А.В. Федорович

Анотація

Федорович А.В. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку. У статті аналізується проблема сутності національного виховання дошкільників; визначаються особливості розвитку дітей старшого дошкільного віку та можливості формування у них основ національної самосвідомості; характеризуються основні засоби національно-патріотичного виховання старших дошкільників.

Ключові слова: національне виховання, патріотизм, засоби національно-патріотичного виховання, діти дошкільного віку.

 

 

Литература

 

Бех І. Виховання особистості: у 2-х кн. Кн. 1.: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: навч.-метод. виданя / І.Д.Бех. – К.: Либідь, 2003. – 216 с.

Бех І. Законопростір сучасного виховного процесу / І.Д.Бех // Дошкільне виховання. – 2004. – № 2. – С. 3.

Богуш А. Українське народознавство в дошкільному закладі: навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. і допов. / А.М. Богуш, Н.В. Лисенко. – К.: Вища школа, 2002. – 407 с.

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.І.Вишневський. – Дрогобич: Коло, 2003. – 528 с.

Газіна І. Формування в дошкільників першооснов національної самосвідомості (психолого-педагогічні особливості) / І.Газіна // Педагогіка. – 2005. – № 1. – С. 8-10.

Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави: студії виховання / В.Гонський // Рідна школа. – 2001. – № 2. – С. 9-14.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С.Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ ст.). – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.

Закон України „Про дошкільну освіту”. – К.: Дошк. виховання, 2001. – 34 с.

Кисельова Н. Виховувати патріотів / Н. Кисельова // Дошкільне виховання. – 2001. – № 3. – С. 27-28.

Кобрій О. Основи педагогіки: навч. посіб. / О.М. Кобрій. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 263 с.

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Дошкільне виховання. – 2003. – № 2. – С. 3-8.

Концепція національного виховання. – К.: ІСДО, 1994. – 26 с.

Лещенко О. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку / О. Лещенко // Дошкільне виховання. – 2003. – № 9. – С. 12-16.

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті. – К., 2002. – Режим доступу: // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=347%2F2002

Поніманська Т. Дошкільна педагогіка: навчальний посібник / Т.І.Поніманська. – К.: Академвидав, 2006. – 456 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А.В. Федорович
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти соціально-гуманітарного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Номер
Розділ
Статьи