РОЗВИТОК „МЕТОДУ” Є.І.ТИХЕЄВОЇ У ДОШКІЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЦІ

  • С.А. Саяпіна

Анотація

Саяпіна С.А. Розвиток „методу” Є.І.Тихеєвої у дошкільній педагогіці. Статтю репрезентовано як історико-педагогічне дослідження методичного внеску відомого вітчизняного педагога, діяча в галузі дошкільного виховання Єлизавети Іванівни Тихеєвої. Наведено конкретні матеріали досліджень щодо розвитку „методу” педагога у вітчизняній дошкільній педагогіці. Доведено, що своєрідний „метод” є парадигмою дошкільної педагогіки, унікальним синтезом вітчизняних традицій виховання й прогресивного зарубіжного досвіду реформаторської педагогіки.

Ключові слова: „метод гра-праця”, дошкільна педагогіка, особистісно орієнтована модель виховання, дитяча діяльність.

 

 

Литература

 

Бондар О.В. Історіографія становлення та розвитку системи дошкільного виховання в 20-і роки ХХ ст. / О.В.Бондар // Зб. наук. праць ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. Серія „Історія та географія”. – Вип. 14-15. – Харків, 2003. – С. 125-131.

Саяпіна С.А. Виховання дітей раннього віку як педагогічна проблема в працях Є.Тихеєвої (20-30-і рр. ХХ ст.) / Світлана Анатоліївна Саяпіна / Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць. Вип. L / [За заг. ред. проф. Сипченка В.І.]. – Слов’янськ: СДПУ, 2010. – С. 178-187.

Тихеева Е.И. Роль игры в развитии преддошкольника / Елизавета Ивановна Тихеева // Игрушка. – 1938. – № 6.

Тихеева Е.И. Основы педагогической работы в детских учреждениях ЛИОММ / Елизавета Ивановна Тихеева // Доклад в совете института в 1927. – 1927. – 11 с.

Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навч. посібник / [Від упорядників, вступні нариси та упорядкув. З.Н.Борисової, В.У.Кузьменко]; за заг. ред. З.Н.Борисової. – К.: Вища шк., 2004. – С. 375-390.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С.А. Саяпіна
кандидат педагогічний наук, доцент кафедри педагогіки Слов’янського державного педагогічного університету
Номер
Розділ
Статьи