ЛЮДИНОТВОРЧА СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ САМООСВІТИ ВИКЛАДАЧА В КОНТЕКСТІ КРЕАТИВНО-АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

  • Н.А. Сегеда

Анотація

Сегеда Н.А. Людинотворча сутність професійної самоосвіти викладача в контексті креативно-акмеологічного підходу. Дана стаття презентує авторське розуміння креативно-акмеологічного підходу і його змісту в дослідженні професійної самоосвіти викладача;  креативності як інтегральної якості зрілої особистості, що визначає акмеологічне призначення професійної самоосвіти викладача та відбиває її людинотворчу сутність.

Ключові слова. Самоосвіта, професійна освіта, зміст освіти, креативно-акмеологічний підхід, особистість.

 

 

Литература

 

Басин Е.Я. Двуликий Янус: о природе творческой личности / Е.Я. Басин. – М.: Магистр, 1996. – 171 с.

Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству / Д.Б. Богоявленская // Новое в жизни, науке и технике. – М.: Знание, 1981. – С. 5 – 26. – (Серия: Педагогика и психология; № 10 ).

Бодалёв А.А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристика и условия достижении / А.А.Бодалёв. – М.: Флинта: Наука, 1998 – 168 с.

Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти: монографія / Н.В. Гузій. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 243 с.

Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии / Н.В.Кузьмина. – СПб.: Санкт-Петербургская акмеологическая академия, 1999. – 23 с.

Слово о науке: афоризмы, изречения, литературные цитаты / Сост. Е.С.Литенштейн. – М.: Знание, 1978. – 272 с.

Хоелл Л.  Теории личности / Л.Хоелл, Д.Зиглер. – СПб: Изд-во Питер, 2000. – 608 с.

Щард К. Эмоции человека: пер. с англ. / К.Щард. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 777 с.

Чарнецькі К. Психологія професійного розвитку особистості: автореф. дис. На здобуття наукового ступеня доктора психол. наук: спец. 19.00.07 ”назва спеціальності”/ К.Чарнецькі. – К., 1999. –  48 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Н.А. Сегеда
докторант Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Номер
Розділ
Статьи