СФОРМОВАНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  • Т.Ф. Бєльчева
  • О.М. Левада

Анотація

Бєльчева Т.Ф., Левада О.М. Сформованість педагогічних компетенцій як показник готовності студентів-магістрантів до професійної діяльності у початковій школі. У статті розглядаються психолого-педагогічні аспекти формування професійної готовності майбутніх вчителів до педагогічної діяльності в початковій школі. Представлено модель професійної компетенції як показника готовності вчителя початкових класів до здійснення педагогічної діяльності.

Ключові слова. Компетенції, педагогічні компетенції, професійна діяльність студентів, модель професійної компетенції педагога, структура педагогічної діяльності вчителя.

 

 

Литература

 

Бєльчева Т.Ф. Підготовка до роботи над розв'язуванням пізнавальних задач як реалізація особистісної професійної програми майбутнього вчителя початкової школи / Т.Ф.Бєльчева // Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянського держ. пед. ун-ту . –  Бердянськ: БДПУ, 2006. - № 1. – 216 с.

Зимняя И.А. Педагогическая психология / И.А.Зимняя. – М.: Логос, 2000.- 285 с.

Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н.В.Кузьмина. – М.: Высшая шк., 1990. – 162 с.

Педагогика / В.А.Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н.Шиянов.– М.: Школа-Пресс, 1997. – 512 с.

Мороз О.Г. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація:навч.посібник / О.Г.Мороз, В.О. Сластьонін, Н.І.Філіпченко. – К.: Вища шк., 1997. – 168 с.

Хуторской Л.В. Ключевые компетентности как компонент личностного ориентированной парадигмы образования / Л.В.Хуторской // Народное образование – 2003. – № 2. – C. 58 – 64.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Т.Ф. Бєльчева
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
О.М. Левада
кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної, соціальної географії та методики викладання географії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи