МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

  • Д.Є. Воронін

Анотація

Воронін Д.Є. Модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації. У статті розкрито сутність моделі формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, визначено комплекс педагогічних умов успішної реалізації у навчальному процесі.

Ключові слова. Модель, модель формування професійної компетентності, компоненти професійної компетентності, умови формування професійної компетентності.

 

 

Литература

 

Дружинин В.В. Проблеми системологии / В.В. Дружинин, С.Д. Конторов - М.: Сов. радио, 1976. - 296 с.

Юшмов Е.А. Психология профессонального самоопределення / Е.А. Юшмов. – Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1996. – 512 с.

Окса М.М. Вивчення дисципліни загальнопедагогічної підготовки вчителя у педагогічних вузах України (1917 – 1991 рр.) / М.М.Окса. – К.: ТОВ «Між нар. фін. агенція», 1997. – 315 с.

Аносов І.П. Педагогічна антропологія в системі підготовки майбутнього вчителя / І.П.Аносов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб.наук.пр. / за ред. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2004. - № 2. – С. 3 – 14.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Д.Є. Воронін
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання і спортивних дисциплін Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи