ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

  • С.С. Стельмах

Анотація

Стельмах С.С. Професійний саморозвиток викладача вищої школи як чинник підвищення якості освіти. У статті розглядається сутність професійного саморозвитку викладача вищого навчального закладу як чинника підвищення якості освіти, розкриваються компоненти та етапи процесу саморозвитку.

Ключові слова. Саморозвиток, професійний саморозвиток, якість освіти, потреба самовдосконалення, компоненти саморозвитку, етапи саморозвитку.

 

 

Литература

 

Дистервег А. Избранные педагогические сочинения // А.Дистервег. – М. Учпедгиз, 1956. – 374 с.

Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя: учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов / С.Б.Елканов – М.: Просвещение, 1989. – 198 с.

Жигло О.О. Педагогічні умови професійного зростання викладача вищого навчального закладу: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 „Теорія та методика професійної освіти” / О.О.Жигло. – Вінниця, 2006. – 23 с.

Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество / В.А.Кан-Калик, Н.Д. Никандров. – М: Педагогика, 1990. – 144с. – (Серия «Библиотека учителя и воспитателя»).

Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя / Л.М.Митина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. –320 с.

Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / С.А.Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н.Шиянов и др.; под ред. С.А.Смирнова. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 512 с.

Педагогічна майстерність: підручник / І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос та ін.; за ред. І.А.Зязюна. – 2-ге вид. допов. і перероб. – К.: Вища шк., 2004. – 422 с.

Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні: указ президента України від 20.03.2008 р. № 244/2008.

Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.

Шиянов Е.Н. Идея гуманизации образования в контексте развития отечественных теорий личности / Е.Н.Шиянов, И.Б.Котова. – Ростов-н/Д.: РИО АО «Цвет. печать», 1995. – 310 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С.С. Стельмах
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Львівського державного університету внутрішніх справ
Номер
Розділ
Статьи