УМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ У ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОЇ ОПІКИ

  • М.Є. Мішечкіна

Анотація

Мішечкіна М.Є. Умови оптимізації процесу виховання впевненості в собі у дітей, позбавлених батьківського піклування. Стаття присвячена актуальній проблемі визначення оптимальних умов виховання впевненості в собі у дітей, позбавлених батьківського піклування, серед яких називаються сформованість у дитини системи знань про поняття „впевненість у собі”; розвиток реалістичного образу-Я, створення емоціогенних ситуацій, які забезпечують позитивне ставлення до впевненої поведінки.

Ключові слова: впевненість у собі, образ-Я, поведінка, оцінка, самооцінка.

 

 

Литература

 

Алексеева А.В. Особенности поведения застенчивых детей и методы их воспитания: автореф. дисс. ... на соиск. учен. степени канд. пед. наук: 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики» / А.В.Алексеева. – Л., 1976. – 19 с.

Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн 2: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І.Д. Бех – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

Гримак Л.П. Общение с собой: начало психологии активности / Леонид Петрович Гримак. – М.: Политиздат, 1991. – 320 с.

Дубровина И.В. Особенности психического развития детей в семье и вне семьи / И.В.Дубровина, М.И.Лисина // Возрастные особенности психического развития детей. – М., 1998. – 110 с.

Иващенко Ф. И. Использование прошлых успехов учащихся на повышение их ответственности / Ф.И.Иващенко // Вопросы психологии. – 2000. – № 2. – С. 87-93.

Корчак Я. Избранные педагогические произведения / Януш Корчак; пер. с пол. К.Э.Сенкевич. – М.: Педагогика, 1979. – 474 с.

Слуцкий В.М. Влияние оценки взрослого на формирование отношения к себе у детей: автореф. дисс. … на соиск. учен. степени канд. психол. наук: 19.00.07 «Педагогическая и возрастная психология» / В.М.Слуцкий. – М., 1986. – 17 с.

Сухоленова О.Г. Формування адекватного образу „Я” у дівчат з неповної сім’ї: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Сухоленова Олена Геннадіївна. – К., 2000. – 223 с.

Сухомлинский В.А. Сто советов учителю / В.А.Сухомлинский. – К.: Рад. школа, 1984. – 254 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

М.Є. Мішечкіна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету
Номер
Розділ
Статьи