ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ПРИ ПІДГОТОВЦІ І ЧИТАННІ ЛЕКЦІЇ

  • Н.І. Мачинська

Анотація

Мачинська Н.І. Деякі аспекти діяльності викладача при підготовці і читанні лекції. У статті розглядаються окремі теоретико-практичні аспекти підготовки та проведення лекційного заняття у вищому навчальному закладі; розкриті психолого-педагогічні особливості студентської аудиторії, які необхідно враховувати викладачем у процесі проведення лекції.

Ключові слова: лекція, мотив, психолого-педагогічні особливості, методика, викладач.

 

 

Литература

 

Кушнір В.А. Теоретико-методологічні основи системного аналізу педагогічного процесу вищої школи: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.04 „Теорія та методика професійної освіти” / В.А.Кушнір. – Київ, 2003. – 44 с.

Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М.Нагаєв. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.

Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Л.Ортинський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: підручник для студ. вищ. навч. закл./ Л.Г.Подоляк, В.І.Юрченко. – 2-ге вид. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.

Реан А.А. Психология и педагогика: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / А.А.Реан, Н.В.Бордовская, С.И.Розум. – СПб.: Питер, 2008. – 432 с.

Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / С.Д.Смирнов. – 4-е изд. – Москва: «Академия», 2009. – 400 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Н.І. Мачинська
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Львівського державного університету внутрішніх справ
Номер
Розділ
Статьи