Про журнал

Збірник містить статті за результатами досліджень з теорії та практики моделювання, розглядаються актуальні наукові та прикладні проблеми геометричного моделювання, методика постановки та проведення наукових та дослідницьких експериментів, результати наукових досліджень, питання підготовки фахівців та науковців. 
Випуск призначений для науковців, викладачів, аспірантів і студентів. 
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 21030-10830P від 29.09.2014 р.
Збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016)
Рік заснування: 2014
ISSN: 2313-125X (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: № 21030-10830 від 29.09.2014 р. 
DOI: 10.33842/2313-125X-2018-12

 

Рецензування

Тексти статей, що надходять до редакції, перевіряються та рецензуються відповідно до вимог "Порядку формування Переліку наукових фахових видань України" (Наказ Міністерства освіти і науки України № 32 від 15.01.2018 р.).

Відповідальний секретар визначає відповідність поданого матеріалу тематиці збірника, загальним вимогам до фахових публікацій, правилам оформлення статей. Рукописи, які не відповідають переліченим вимогам до подальшого розгляду не допускаються. Автори таких рукописів інформуються про відмову в прийнятті статті до друку електронним листом від редакції журналу з переліком припущених порушень.

Рукописи всіх статей, що надходять до редакції журналу перевіряються на ступінь унікальності авторського тексту за допомогою вільного програмного забезпечення. Якщо відсоток оригінальності статті становить менше 80 %, стаття до подальшого рецензування не допускається і повертається автору. Авторам наполегливо рекомендується попередньо перевіряти власні статті на плагіат та самоплагіат.

Головний редактор збірки призначає двох рецензентів статті, що пройшла попередні етапи перевірки:

  • перший рецензент призначається із числа незалежних експертів у відповідній галузі знань, які дали згоду співпрацювати із редакцією журналу в якості рецензентів;
  • другий рецензент призначається з числа з членів редакційної колегії.

За рішенням головного редактору журналу призначення рецензентів може бути доручене одному з членів редакційної колегії. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданні редакційної колегії.

Відповідальний секретар здійснює знеособлення даних про авторів статті передає її на рецензування. Закодована стаття електронною поштою надсилається рецензенту.

Розгляд статті здійснюється рецензентом за правилом подвійного сліпого рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один одного).

Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість публікації статті та заповнює стандартизовану форму. Рецензенти дотримуються норм наукової етики, зокрема щодо конфеденційності рукопису, який надано на рецензування.

Остаточний висновок рецензента містить одне з формулювань:

  • рекомендувати статтю до друку,
  • надіслати статтю на доопрацювання авторові,
  • не рекомендувати статтю до друку.

Форма для рецензування надсилається відповідальному секретареві журналу. Рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом зберігаються в редакції не менше трьох років.

У разі отримання одного позитивного висновку та одного негативного висновку від рецензентів, остаточне рішення щодо можливості друку статті у журналі приймає головний редактор журналу.

Результати рецензування відповідальний секретар повідомляє авторам статті в листі, який надсилається електронною поштою.

ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ РЕЦЕНЗЕНТА

Бланк стандартизованної рецензії на статтю.

Назва статті

 

П.І.Б. рецензента

 

Науковий ступінь рецензента

 

Місце роботи рецензента

 

Дата отримання статті для рецензування

 

Дата надання рецензії до редакції

 

            Шановний рецензенте, викладіть, будь ласка, в таблиці, яка розміщена нижче, короткі та обґрунтовані науково-методичні зауваження до тексту статті, яка рецензується. Рецензія є анонімною для авторів.

        

ФОРМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЦЕНЗЕНТОМ

 Критерії оцінювання

Так/Ні

Примітки

Чи відповідає тема статті науковому профілю журнала?

 

 

Чи є тема статті актуальною та значимою для практики?

 

 

Чи відповідає назва статті її змісту і меті?

 

 

Чи відповідають анотації до статті вимогам "Порядку формування Переліку наукових фахових видань України" (Наказ Міністерства освіти і науки України № 32 від 05.01.2018 р)?

 

 

Чи якісно підібрані до статті ключові слова?

 

 

Чи чітко сформульована проблема дослідження та виділена її нерозв’язана частина?

 

 

Чи достатньо повно виконаний огляд останніх досліджень та публікацій, які пов’язані з темою статті?

 

 

Чи достатньо науково обґрунтовані нові результати, які отримані в статті?

 

 

Чи методично вірно викладений основний матеріал дослідження?

У разі потреби, наведіть рекомендації щодо покращення змісту статті.

 

 

Чи відповідають висновки, які зроблені автором/авторами, отриманим результатам?

 

 

Чи наведені в статті перспективи подальших досліджень?

 

 

Чи потрібна переробка (скорочення, розширення, видалення) окремих частин статті?

 

 

Чи вважаєте Ви за потрібне внесення змін до авторського стилю викладення?

 

 

Чи наявні в тексті статті орфографічні, граматичні та пунктуаційні помилки?

 

 

Чи задовольняє Вас кількість, якість і доцільність посилань на літературні джерела?

 

 

Чи відповідає бібліографічний опис ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання"?

 

 

Чи виконано оформлення статті в цілому відповідно до рекомендацій авторам журналу?

 

 

Рекомендації для редактора (підкреслити потрібне):

·         стаття може бути опублікована без змін;

·         стаття може бути опублікована після незначних змін;

·         стаття може бути опублікована після суттєвої переробки;

·         стаття повинна бути відхилена.

Додаткові зауваження і рекомендації рецензента автору(ам):

 Конфіденційні зауваження для редактора:

 

Рецензент

 

(підпис)

П.І.Б.

 

 Підпис рецензента ________________ засвідчую

 Начальник відділу кадрів

 

П.І.Б.