Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Дотримання етичних норм, якими повинні керуватися особи, що беруть участь в публікації результатів
  • Якісне рецензування рукописів статей з метою запобігання будь-яких фактичних або потенційних конфліктів інтересів між рецензентами і авторами
  • Категоричний осуд проявів плагіату в статтях, як порушення авторських прав і наукової етики, і прийняття всіх можливих заходів для його запобігання
  • Дотримання стандартів якості статей та їх викладу, прийнятих в науковому товаристві, що передбачають актуальність і наукову новизну, достовірність, обґрунтованість, інноваційність публікацій, а також їх якісне оформлення
  • Підтримка сайту журналу на сучасній видавничій платформі, згідно інформаційної стратегії, яка будується на чіткому розподілі способів і строків подання актуальною і архівної інформації
  • Дотримання періодичності виходу видання

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

         До уваги авторів. Збірник наукових праць «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ», згідно Наказу № 241 МОН України від 09.03.2016 р., включено до Переліку наукових фахових видань України, що видається Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

         До друку приймаються стаття, не опублікована в інших друкованих або електронних виданнях. Зміст статті повинен відповідати спрямованості та профілю наукового видання та мати сучасний науковий рівень. Автор несе відповідальність за оригінальність, достовірність та точність тексту статті.

         Стаття подається до редколегії у вигляді оригінал–макету для безнабірного друку. Електронний варіант статі необхідно надіслати на електрону адресу: spirintsev@gmail.com. Паперовий варіант, надсилається на адресу видавництва: Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького, кафедра прикладної математики та інформаційних технологій, вул. Гетьманська 20, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312.

         Порядок подання статті. Автори подають до редакції наукового видання:

– електронний варіант статті;

– електронний варіант відомостей про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, вчений ступінь, адреса основного місця роботи, контактний телефон, адреса, e-mail).

         Вимоги до оформлення статті: Оригінал–макет статті готується у текстовому редакторі MS Word 2003.

Параметри сторінки: Поля: зліва, справа, зверху – 3 см, знизу – 2 см; орієнтація - книжкова. Розмір бумаги - А4 (21×29,7 см). Від краю до верхнього колонтитулу – 1,25 см.

Автоматичний перенос – вимкнено.

Шрифт статті – Times New Roman 14 pt, вирівнювання – по ширині.

Інтервали та відступи: міжстроковий – 1 pt, всі абзацні відступи – 0, відступ першого рядка – 1,25.

Сторінки статті не нумерувати.

Мова статті: українська, російська або англійська.

Обсяг статті – до 7 сторінок. Вартість кожної додаткової сторінки оплачується окремо.

         Шапка статті (по рядках):

– індекс УДК (вирівнювання – по лівому краю);

– пустий рядок;

– назва статті (прописні літери, напівжирний шрифт, вирівнювання – по центру);

– пустий рядок;

– прізвища та ініціали, вчена ступінь авторів (для аспірантів (докторантів) на першій сторінці робиться виноска, в якій вказується прізвище та ініціали наукового керівника (наукового консультанта), та його науковий ступінь і вчене звання); прізвище кожного із співавторів має починатись з нового рядка;

– повна назва навчального закладу (установи) основного автора статті, в дужках – місто, країна (курсив);

– пустий рядок;

– анотація статті на мові оригіналу (обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова, курсив, вирівнювання – по ширині);

– абзац ключових слів (до 10 слів, курсив, вирівнювання – по ширині).

– через пустий рядок починається стаття з урахуванням усіх, зазначених у наступному пункті, елементів.

         Наукова стаття оформляється згідно вимог до фахових видань і обов’язково повинна мати наступні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Назва елементу статті оформлюється напівжирним курсивом, елемент починається з нового абзацу.

         Таблиці розташовують по тексту. Над таблицею ставлять її порядковий номер (наприклад, Таблиця 1, вирівнювання по правому краю, крапка не ставиться), на наступному рядку вказують назву таблиці (вирівнювання по центру).

         Формули набирають у редакторі MS WORD (редактор формул - тільки Microsoft Equation 3.0), використовувати шрифти: Symbol, Times New Roman Cyr; розміри шрифтів: звичайний 14 пт, крупний індекс 9 пт, дрібний індекс 7 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула розміщується в таблиці з невидимими рамками. Формула по центру, нумерація – наскрізна, по правому краю.

         Рисунки, ілюстрації, схеми розташовують по тексту. Під рисунком розташовується підпис до рисунку (наприклад, Рис. 1. Геометрична схема ...), вирівнювання по центру. Крапка в кінці назви рисунку не ставиться.

         Література подається загальним списком в кінці наукової статті, через рядок від останнього рядка; оформлюється згідно з вимогами державного стандарту до оформлення літературних джерел.

         Після списку літератури через рядок необхідно навести тему, анотацію та ключові слова англійською та російською (українською) мовами (обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова). Зміст та оформлення анотацій та ключових слів – ідентичні.

            Рукописи, що не відповідають вище вказаним вимогам, не розглядаються і до друку не приймаються.

 

Положення про конфіденційність

Видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу в Україні та світі.