ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА У ВНЗ: АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ УЧНІВ

  • Т.І. Люріна

Анотація

Люріна Т.І. Педагогічна практика у ВНЗ: аспект підготовки майбутніх учителів до здійснення диференційованого підходу в навчанні учнів. У статті обґрунтовується необхідність розгляду проблеми підготовки майбутніх учителів до здійснення диференційованого підходу в навчанні учнів, який у сучасних умовах має великий шанс проявитися дієвою основою професійної підготовки майбутніх фахівців, здатних підвищити ефективність навчання у процесі педагогічної практики

Ключові слова: професійна підготовка, диференційований підхід, майбутній учитель.

 

 

Литература

 

Кузьміна О.В. Диференційоване навчання в умовах групової форми навчальної діяльності учнів початкової школи: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.09 „Теорія навчання” / О.В.Кузьміна. – Х., 2002. – 17 с.

Лимар Л.В. Конфлікти при вивченні іноземних мов у немовному ВНЗ / Л.В.Лимар // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 11. – С. 41-44.

Лисенко Е.М. Дифференцированное обучение студентов в условиях личностно-ориентированного образования: дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.01 / Лисенко Е.М. – Саратов, 1998. – 198 с.

Осмоловская И.М. Организация дифференцированного обучения в современной общеобразовательной школе. – 2-е изд., перераб. и доп. / И.М.Осмоловская. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО “МОДЭК”, 2005. – 216 с. – (Серия «Библиотека педагога-практика»).

Чиж С.Г. Формування готовності майбутніх учителів словесників до диференційованого навчання молодших підлітків / автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / С.Г.Чиж. – О., 2002. – 20 с.

Шугайло Г.В. Диференційований підхід до навчання комп’ютерних технологій майбутніх учителів інформатики: дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / Шугайло Г.В. – Мелітополь, 2003. – 216 с.

Якиманская И.С. Дифференцированный подход в обучении / И.С. Якиманская // Методические рекомендации учителям о дифференцированном обучении как средстве индивидуального развития личности школьника / под. ред. К.Н.Мешалкиной. – М.: АПН СССР, 1990. – С. 56-58.

Ярошенко О.Г. Диференціація навчання / О.Г.Ярошенко // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г.Кремень. – К.: Юрінком Інтернет, 2008. – 1040 с.

Яремчук Н.Я. Проблема формування ціннісних орієнтацій студентів класичного університету в системі їх професійної підготовки [Електронний ресурс] / Н.Я.Яремчук. – Режим доступу: http:/ nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Vgnp...

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т.І. Люріна
кандидат педагогічних наук, професор Київського міського педагогічного університету імені Бориса Грінченка
Номер
Розділ
Статьи