КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ПІДГОТОВКОЮ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

  • А.В. Фокшек

Анотація

Фокшек А.В. Культурно-освітній аспект управління професійною підготовкою майбутнього педагога. У статті розглядається необхідність переосмислення управління педагогічним процесом, який має бути спрямованим на врахування культурності людини і, навпаки, є потреба в орієнтації реального управління в освіті на  культурі програми людини.

Ключові слова. Управління професійна підготовка, професійна підготовка майбутнього педагога, духовне зростання педагога, гуманізація освіти, феномен культури, педагогічне спілкування, педагогічна культура.

 

 

 

Литература

 

Андрущенко В.П. Філософський словник соціальних термінів / В.П.Андрущенко. – Харків: “Р.И.Ф.“, 2005. – 672 с.

Вища освіта України і Болонський процес / За ред. В.Г.Кременя. Авт. колектив: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. – Тернопіль: Навч. кн., 2004. – 348 с.

Гершунский Б.С. Философия образования / Б.С. Гершунский – М.: МПСИ, Флинта, 1998. – 432 с.

Гриньова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя: теоретичний та методичний аспекти: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 “Педагогіка та психологія професійної освіти“/ В.М.Гриньова. – К., 2001. – 45 с.

Зязюн І. А. Краса педагогічної дії / І.А. Зязюн, Г.М.Сагач. – К.: Укр.фін. ін-т  менедж. і бізн., 1997 – 302 с.

Кушнір В.А. Системний аналіз педагогічного процесу: методологічний аспект: монографія / В.А.Кушнір. – Кіровоград: Видавничий центр КДПУ, 2001. – 348 с.

Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника / О.І.Мармаза. – Х.:  “Основа“, 2007. –  448 с.

Современный словарь по педагогике / Сост. Рапацевич Е.С. – Минск: “Современное слово“, 2001. – 928 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А.В. Фокшек
аспірантка кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного  педагогічного університету імені  Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи